środa, 25 kwietnia 2018, 01:02

Zamówienie publiczne nr 13/GDOŚ/2012 - Prace analityczne, projektowe, dokumentacyjne oraz wdrożeniowo – implementacyjne związane z budową bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
piątek, 06 kwietnia 2012 15:08

Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane)

1. Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane)
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
4. Załącznik Nr 2
do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja do edycji),
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu zamówień wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat (wersja do edycji),
8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wersja do edycji),
9. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.

10. Ogłoszenie dodatkowych informacji

11. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 13.04.2012 r.

 

12. Informacja o pytaniach odpowiedzi i modyfikacje - 10.05.2012 r.

13. SIWZ - SOPZ - 10.05.2012 r.

14. Projekt umowy - system - 10.05.2012 r.

15. SIWZ - budowa systemu - 10.05.2012 r.

16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (przekazane)

18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowane)

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 12:31