wtorek, 24 kwietnia 2018, 02:42

Zamówienie publiczne: 25/GDOŚ/2012 Organizacja jednodniowych szkoleń w ramach projektu „Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko” Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
piątek, 15 czerwca 2012 14:55

Zamówienie publiczne: 25/GDOŚ/2012 Organizacja jednodniowych szkoleń w ramach projektu „Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane)

2. Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane)

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
4. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja do edycji),
6. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
7. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
8. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu zamówień wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat (wersja do edycji),
9. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wersja do edycji),
10. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy,

11. Informacja o modyfikacji SIWZ - 25.06.2012 r.
12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po modyfikacji w dniu 25.06.2012 r.
13. Wyjaśnienie treści SIWZ - 25.06.2012 r.

14. Wyjaśnienie treści SIWZ - 27.06.2012 r.

15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (przekazane)

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:08