wtorek, 24 kwietnia 2018, 02:42

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne - remont pomieszczeń 20090311
Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email

 

 

OGŁOSZENIE
z dnia 11.03.2009r. 
o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota 
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54. 00-922 Warszawa, tel./fax (0-22)
579-21-12, www.gdos.gov.pl., zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na remont
pomieszczeń na V piętrze wraz z wykonaniem sieci teleinformatycznej w siedzibie Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie.
KOD CPV- 44450000-7 Roboty budowlane.
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
- 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodatkowe dokumenty do przetargu

Modyfikacja SIWZ 1

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: piątek, 24 września 2010 08:44