wtorek, 24 kwietnia 2018, 02:37

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne 55/GDOŚ/2012 na rozbudowę infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zamówienie publiczne 55/GDOŚ/2012 na rozbudowę infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
wtorek, 16 października 2012 15:09

Zamówienie publiczne 55/GDOŚ/2012 na rozbudowę infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego (wersja edytowalna),

5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza cenowego (wersja edytowalna),

6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór formularza technicznego (wersja edytowalna),

7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych zamówień (wersja edytowalna),

10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy,

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:14