środa, 25 kwietnia 2018, 00:54

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne 57/GDOŚ/2012 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby szkoleń, warsztatów, seminariów i spotkań organizowanych w ramach zadania „Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko”
Zamówienie publiczne 57/GDOŚ/2012 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby szkoleń, warsztatów, seminariów i spotkań organizowanych w ramach zadania „Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko” Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
środa, 17 października 2012 15:42

Zamówienie publiczne 57/GDOŚ/2012 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby szkoleń, warsztatów, seminariów i spotkań organizowanych w ramach zadania „Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
4. Załącznik nr 2
do SIWZ - Wzór formularza ofertowego (wersja edytowalna),
5. Załącznik nr 3
do SIWZ - Wzór formularza cenowego (wersja edytowalna),
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
7. Załącznik nr 5
do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
8. Załącznik nr 6
do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych zamówień (wersja edytowalna),
9. Załącznik nr 7
do SIWZ - Wzór umowy,

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:16