sobota, 21 kwietnia 2018, 15:23

Obsługa osób niesłyszących i słabosłyszących w Generalnej i regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
czwartek, 27 grudnia 2012 15:35

 

Wczytywanie filmu ...

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie  kontroli procesu inwestycyjnego, działań informacyjnych dotyczących środowiska i jego ochrony oraz zarządzania ochroną przyrody.

Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odpowiada za wdrażanie i realizację zasad funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko w procesie planowania przestrzennego i w procesie inwestycyjnym. Prowadzi postępowania sądowo-administracyjne dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz opiniuje przedsięwzięcia dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko i przedsięwzięcia realizowane na obszarach morskich RP. Koordynuje sprawy dotyczące funkcjonowania krajowego systemu ocen oddziaływania na środowisko i obsługę Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, ochrony zadrzewień i terenów zielonych, ochrony gatunkowej, siedlisk przyrodniczych i obszarów chronionych oraz wdrażania polityki ekologicznej państwa w tym zakresie. Istotnym zadaniem w tym obszarze jest zarządzanie Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000, która chroni cenne i zagrożone w skali całej Europy rośliny, zwierzęta i siedliska przyrodnicze oraz ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej Europy.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku i jego ochronie oraz rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Realizuje zadania z zakresu zarządzania systemem informatycznym GIS, bazami danych i stroną internetową Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska leży również tworzenie i koordynacja krajowej sieci "Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju" w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

Informacje na temat wszystkich zadań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajdują się na stronie www.gdos.gov.pl > O nas > O GDOŚ.

Pracą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kieruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw.

Informacje na temat kierownictwa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajdują się na stronie www.gdos.gov.pl > O nas > Kierownictwo, natomiast na temat regionalnych dyrektorów ochrony środowiska www.gdos.gov.pl > O nas > Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska.

Kontakt do komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska znajduje się na stronie www.gdos.gov.pl > O nas > Kontakt.


Obsługa osób niesłyszących lub słabo słyszących
W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska dostępne są usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących lub słabo słyszących. Należą do nich:

- możliwość kierowania korespondencji na adres poczty elektronicznej
Adres poczty elektronicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: kancelaria@gdos.gov.pl
Adresy poczty elektronicznej regionalnych dyrekcji ochrony środowiska znajdują się na stronie www.gdos.gov.pl > O nas > Kontakt.

- możliwość przesyłania informacji faxem
Numer faksu  Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: (22) 57-92-127
Numery faksów regionalnych dyrekcji ochrony środowiska znajdują się na stronie www.gdos.gov.pl > O nas > Kontakt.

- możliwość przesyłania korespondencji pisemnej
Adres do korespondencji z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska:  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Adresy do korespondencji z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska znajdują się na stronie www.gdos.gov.pl > O nas > Kontakt.

- możliwość telefonowania za pośrednictwem opiekuna
Numer telefonu  Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: (22) 57-92-119
Numery telefonów regionalnych dyrekcji ochrony środowiska znajdują się na stronie www.gdos.gov.pl > O nas > Kontakt.

Ponadto osoby z dysfunkcją organów mowy i słuchu mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w systemie polskiego języka migowego (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) i komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

W tym celu zainteresowani powinni zgłosić, korzystając z dostępnych środków komunikacji, chęć skorzystania z pomocy tłumacza, przekazując informację z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni roboczych przed spotkaniem i opisując krótko sprawę, którą chcą załatwić w urzędzie.

Zapraszamy.

Poprawiony: czwartek, 17 stycznia 2013 10:54