wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:09

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne nr 66/GDOŚ/2012 na świadczenie usług wsparcia administracyjnego i eksperckiego w ramach projektu "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko"
Zamówienie publiczne nr 66/GDOŚ/2012 na świadczenie usług wsparcia administracyjnego i eksperckiego w ramach projektu "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko" Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
poniedziałek, 31 grudnia 2012 12:31

Zamówienie publiczne nr 66/GDOŚ/2012 na świadczenie usług wsparcia administracyjnego i eksperckiego w ramach projektu "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko"

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego (wersja edytowalna),
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(wersja edytowalna),
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
(wersja edytowalna),
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych zamówień (wersja edytowalna),
7. Załącznik Nr 5a
do SIWZ - Projekt umowy dla Zadania I.
8. Załącznik Nr 5b
do SIWZ - Projekt umowy dla Zadania II.
9. Załącznik Nr 5c
do SIWZ - Projekt umowy dla Zadania III.
10. Załącznik Nr 5d
do SIWZ - Projekt umowy dla Zadania IV.

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:27