środa, 25 kwietnia 2018, 00:55

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 17/GDOŚ/2013 "Organizacja szkoleń z zakresu bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (bazy danych ooś)"
Zamówienie publiczne 17/GDOŚ/2013 "Organizacja szkoleń z zakresu bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (bazy danych ooś)" Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
środa, 22 maja 2013 14:59

Zamówienie publiczne 17/GDOŚ/2013 "Organizacja szkoleń z zakresu bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (bazy danych ooś)"

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane),

2. Sprostowanie ogłoszenia (przekazane),

3. Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane),

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

5. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

6. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty,

7. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

8. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

9. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

10. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu głównych usług wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat,

11. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

12. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu usług do oceny w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”,

13. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie trenerów”,

14. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Projekt umowy,

15. Wyjaśnienie treści SIWZ,

16. Zawiadomienie o wyborze oferty,

17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (przekazane),

18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowane).

Poprawiony: poniedziałek, 15 lipca 2013 09:39