poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:58

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 21/GDOŚ/2013 na świadczenie usług doradztwa prawnego w ramach projektu "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko"
Zamówienie publiczne 21/GDOŚ/2013 na świadczenie usług doradztwa prawnego w ramach projektu "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko" Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
piątek, 07 czerwca 2013 13:17

Zamówienie publiczne 21/GDOŚ/2013 na świadczenie usług doradztwa prawnego w ramach projektu "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko"

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Stan faktyczny;
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty;
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
9. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy,

10. Wyjaśnienie treści SIWZ,

11. Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.


Poprawiony: czwartek, 18 lipca 2013 14:50