środa, 25 kwietnia 2018, 01:06

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 25/GDOŚ/2013 Świadczenie usług wsparcia administracyjnego w ramach projektu "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko".
Zamówienie publiczne 25/GDOŚ/2013 Świadczenie usług wsparcia administracyjnego w ramach projektu "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko". Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
czwartek, 13 czerwca 2013 13:19

Zamówienie publiczne 25/GDOŚ/2013 Świadczenie usług wsparcia administracyjnego w ramach projektu "Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko".

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza oferty;
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy,

9. Zawiadomienie o wyborze oferty,

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: środa, 26 czerwca 2013 13:39