wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:08

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne nr 41/GDOŚ/2013 na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do Finlandii w dniach 4-8 listopada 2013 r.
Zamówienie publiczne nr 41/GDOŚ/2013 na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do Finlandii w dniach 4-8 listopada 2013 r. Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
poniedziałek, 02 września 2013 15:48

Zamówienie publiczne nr 41/GDOŚ/2013 na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do Finlandii w dniach 4-8 listopada 2013 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane),

2. Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane)
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
4. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
5. Załącznik Nr 2
do SIWZ - Wzór Formularza Oferty;
6. Załącznik Nr 3
do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
7. Załącznik Nr 4
do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
8. Załącznik Nr 5
do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
9. Załącznik Nr 6
do SIWZ - Wzór wykazu głównych usług wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat;
10. Załącznik Nr 7
do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
11. Załącznik Nr 8
do SIWZ - Wzór oświadczenia o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień;
12. Załącznik Nr 9
do SIWZ - Projekt umowy;

13. Zawiadomienie o wyborze oferty;

14. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej;

15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (przekazane).

16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowane).

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2014 13:26