wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:27

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 53/GDOŚ/2013 na dostawę elementów infrastruktury technicznej na potrzeby bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (bazy danych ooś).
Zamówienie publiczne 53/GDOŚ/2013 na dostawę elementów infrastruktury technicznej na potrzeby bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (bazy danych ooś). Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
środa, 20 listopada 2013 14:58

Zamówienie publiczne 53/GDOŚ/2013 na dostawę elementów infrastruktury technicznej na potrzeby bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (bazy danych ooś).

1. Ogłoszenie o zamówieniu;
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty;
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór Formularza cenowego;
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór Formularza technicznego;
7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
9. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
10. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu głównych dostaw wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat;
11. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Projekt umowy,

12. Wyjaśnienia treści SIWZ,

13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Poprawiony: poniedziałek, 02 grudnia 2013 09:19