sobota, 21 kwietnia 2018, 15:15

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 3/GDOŚ/2014 Świadczenie usług wsparcia administracyjnego i eksperckiego w ramach projektu „Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko”
Zamówienie publiczne 3/GDOŚ/2014 Świadczenie usług wsparcia administracyjnego i eksperckiego w ramach projektu „Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko” Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
czwartek, 09 stycznia 2014 13:37

Zamówienie publiczne 3/GDOŚ/2014 Świadczenie usług wsparcia administracyjnego i eksperckiego w ramach projektu „Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko”

1. Ogłoszenie o zamówieniu;

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza oferty;

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;

7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy PZP;

8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

9. Załącznik Nr 7a do SIWZ - Projekt umowy dla Zadania I;

10. Załącznik Nr 7b do SIWZ - Projekt umowy dla Zadania II;

11. Załącznik Nr 7c do SIWZ - Projekt umowy dla Zadania III;

12. Załącznik Nr 7d do SIWZ - Projekt umowy dla Zadania IV.

 

13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Poprawiony: wtorek, 11 lutego 2014 16:52