sobota, 21 kwietnia 2018, 15:21

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 5/GDOŚ/2014 na Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby projektu „Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów”
Zamówienie publiczne 5/GDOŚ/2014 na Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby projektu „Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów” Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
wtorek, 04 lutego 2014 16:13

Zamówienie publiczne 5/GDOŚ/2014 na Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby projektu „Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;

7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy PZP;

8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu głównych usług;

9. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

10. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Projekt umowy;

11. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór Formularza oferty;

12. Wyjaśnienie treści SIWZ;

13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty;

14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

Poprawiony: poniedziałek, 17 marca 2014 17:19