sobota, 21 kwietnia 2018, 15:16

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 16/GDOŚ/2014 na przeprowadzenie badań zgodnie z wynikami seminarium biogeograficznego dla gatunków chronionych
Zamówienie publiczne 16/GDOŚ/2014 na przeprowadzenie badań zgodnie z wynikami seminarium biogeograficznego dla gatunków chronionych Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
piątek, 09 maja 2014 13:20

Zamówienie publiczne 16/GDOŚ/2014 na przeprowadzenie badań zgodnie z wynikami seminarium biogeograficznego dla gatunków chronionych

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.
4. Mapa poglądowa obszarów objętych inwentaryzacją dla haczykowca błyszczącego (sierpowca błyszczącego) Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus) w 3 obszarach Natura 2000: Dolina Słupi PLH220052, Dolina Rurzycy PLH300017, Łąka w Bęczkowicach PLH100004.
5. Mapa poglądowa obszarów objętych inwentaryzacją dla konarka tajgowego Phryganophilus ruficollis w 2 obszarach Natura 2000: Beskid Śląski PLH240005 i Beskid Żywiecki PLH240006.
6. Mapa poglądowa obszarów objętych inwentaryzacją dla kreślinka nizinnego Graphoderus bilineatus w 4 obszarach Natura 2000: Grądy w Dolinie Odry PLH020017, Łęgi Odrzańskie PLH020018, Ostoja nad Baryczą PLH020041, Łęgi nad Bystrzycą PLH020103.
7. Mapa poglądowa obszarów objętych inwentaryzacją dla płatów zbiorowisk roślinnych stanowiących potencjalne siedliska modraszka telejusa Phengaris (Maculinea) teleius i modraszka nausitousa Phengaris (Maculinea) nausithous w alpejskim regionie biogeograficznym.
8. Mapa poglądowa obszarów objętych inwentaryzacją dla  modraszka telejusa Phengaris (Maculinea) teleius i modraszka nausitousa Phengaris (Maculinea) nausithous w Dolinie Tocznej (woj. mazowieckie).
9. Mapa poglądowa obszarów objętych inwentaryzacją dla sichrawy karpackiej Pseudogaurotina excellens w 2 obszarach Natura 2000: Ostoja Popradzka PLH120019 oraz Beskid Żywiecki PLH240006.
10. Mapa poglądowa obszarów objętych inwentaryzacją dla płatów potencjalnych siedlisk szlaczkonia szafrańca Colias myrmidone w obszarze Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018.
11. Mapa poglądowa obszarów objętych inwentaryzacją dla zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus w obszarze Natura 2000 Ostoja Wierzejska PLH260035.

12. Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1.

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

14. Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2.

15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 1, 2, 3, 4 i 5.

16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 6, 7 i 8.

17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: środa, 16 lipca 2014 11:39