sobota, 21 kwietnia 2018, 15:11

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 15/GDOŚ/2014 Świadczenie usług wsparcia biurowego i merytorycznego w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski”
Zamówienie publiczne 15/GDOŚ/2014 Świadczenie usług wsparcia biurowego i merytorycznego w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski” Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
środa, 14 maja 2014 14:47

Zamówienie publiczne 15/GDOŚ/2014 na świadczenie usług wsparcia biurowego i merytorycznego w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza oferty

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy PZP

8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

9. Załącznik Nr 7a do SIWZ - Projekt umowy dla Zadania I

10. Załącznik Nr 7b do SIWZ - Projekt umowy dla Zadania II

11. Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 29.05.2014 r.

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.05.2014 r.

13. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wersja po modyfikacji w dniu 29.05.2014 r.

14. Załącznik Nr 7a do SIWZ - Projekt umowy dla Zadania I - wersja po modyfikacji w dniu 29.05.2014 r.

15. Załącznik Nr 7b do SIWZ - Projekt umowy dla Zadania II - wersja po modyfikacji w dniu 29.05.2014 r.

16. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.06.2014 r.

17. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony: wtorek, 01 lipca 2014 11:23