sobota, 21 kwietnia 2018, 15:08

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 20/GDOŚ/2014 Wykonanie i dostawa artykułów szkoleniowych i informacyjno promocyjnych na potrzeby projektów realizowanych w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Zamówienie publiczne 20/GDOŚ/2014 Wykonanie i dostawa artykułów szkoleniowych i informacyjno promocyjnych na potrzeby projektów realizowanych w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
wtorek, 03 czerwca 2014 15:05

Zamówienie publiczne 20/GDOŚ/2014 Wykonanie i dostawa artykułów szkoleniowych i informacyjno promocyjnych na potrzeby projektów realizowanych w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Złącznik Nr 1a do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części I.

4. Załącznik Nr 1b do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części II.

5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty.

6. Załącznik Nr 3a do SIWZ - Wzór Formularza cenowego dla Części I.

7. Załącznik Nr 3b do SIWZ - Wzór Formularza cenowego dla Części II.

8. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

9. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

10. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

11. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy PZP.

12. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu głównych dostaw.

13. Załącznik Nr 9a do SIWZ - Projekt umowy dla Części I.

14. Załącznik Nr 9b do SIWZ - Projekt umowy dla Części II.

15. Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 09.06.2014 r.

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.06.2014 r.

17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: piątek, 18 lipca 2014 12:49