sobota, 21 kwietnia 2018, 15:11

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 24/GDOŚ/2014 na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych, w podziale na 2 części, na potrzeby projektu (Natura i Gospodarka - podstawy dialogu) POIŚ.05.04.00-00-266/09 w ramach Programu Operacyjnego (...)
Zamówienie publiczne 24/GDOŚ/2014 na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych, w podziale na 2 części, na potrzeby projektu (Natura i Gospodarka - podstawy dialogu) POIŚ.05.04.00-00-266/09 w ramach Programu Operacyjnego (...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
wtorek, 17 czerwca 2014 09:15

Zamówienie publiczne 24/GDOŚ/2014 na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych, w podziale na 2 części, na potrzeby projektu (Natura i Gospodarka - podstawy dialogu) POIŚ.05.04.00-00-266/09 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Załącznik Nr 1a do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotów Zamówienia dla Części I.

4. Załącznik Nr 1b do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotów Zamówienia dla Części II.

5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór formularza oferty.

6. Załącznik Nr 3a do SIWZ - Wzór formularza cenowego dla Części I.

7. Załącznik Nr 3b do SIWZ - Wzór formularza cenowego dla Części II.

8. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

9. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

10. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

11. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy PZP.

12. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu głównych dostaw.

13. Załącznik Nr 9a do SIWZ - Projekt umowy dla Części I.

14. Załącznik Nr 9b do SIWZ - Projekt umowy dla Części II.

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części nr 1 i 2.

Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 10:11