sobota, 21 kwietnia 2018, 15:10

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 17/GDOŚ/2014 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania opracowania pn.: „Inwentaryzacja stanowisk bobra europejskiego (Castor fiber) na obszarze Polski”
Zamówienie publiczne 17/GDOŚ/2014 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania opracowania pn.: „Inwentaryzacja stanowisk bobra europejskiego (Castor fiber) na obszarze Polski” Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
środa, 18 czerwca 2014 10:43

Zamówienie publiczne 17/GDOŚ/2014 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania opracowania pn.: „Inwentaryzacja stanowisk bobra europejskiego (Castor fiber) na obszarze Polski”

1. Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane);
2. Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane);
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
4. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
5. Załącznik Nr 1 do SOPZ - Metodyka inwentaryzacji i monitoringu populacji bobra europejskiego;
6. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty;
7. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
8. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
9. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
10. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy PZP;
11. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu głównych usług;
12.
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi;
13.
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
14. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Projekt umowy;
15. Załącznik Nr 2 do Projektu Umowy – Harmonogram Rzeczowo–Finansowy;
16. Załącznik Nr 3 do Projektu Umowy – Wzór Protokołu Przekazania;
17.
Załącznik Nr 4 do Projektu Umowy – Wzór Protokołu Odbioru;
18. Załącznik Nr 5 do Projektu Umowy – Oświadczenie autora dokumentacji;
19.
Załącznik Nr 6 do Projektu Umowy – Oświadczenia Wykonawcy.

Poprawiony: piątek, 20 czerwca 2014 12:38