poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:56

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne nr 17/GDOŚ/09 - Remont IV piętra w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54
Zamówienie publiczne nr 17/GDOŚ/09 - Remont IV piętra w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54 Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2009 15:59

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiary robót - załącznik nr 6

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- załącznik nr 8

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - nr 1

Uzupełniony przedmiar robót elektrycznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia