poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:58

Zamówienie publiczne nr 22/GDOŚ/2010 - Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie raz świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji platformy informacyjno-komunikacyjnej w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
piątek, 20 sierpnia 2010 11:24

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania