środa, 25 kwietnia 2018, 00:46

Zamówienie publiczne 9/GDOŚ/2011 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektów realizowanych w ramach programu priorytetowego „Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000” Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
wtorek, 26 kwietnia 2011 15:37

Zamówienie publiczne 9/GDOŚ/2011 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektów realizowanych w ramach programu priorytetowego „Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy

6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Parametry sprzętu i oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę

7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 PZP

8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy

11. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 12:17