sobota, 21 kwietnia 2018, 15:24

Obwieszczenia i zawiadomienia
1 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 21.11.2013 r. o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 13.05.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika Laskownica w gminie Gołańcz i wydaniu... Michał Dworak 865
2 Zawiadomienie GDOŚ z 17.10.2013r. znak DOOŚ-oaI.4210.11.2013.mko.5 informujące strony o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ we Wrocławiu z 29.04.2013r. znak WOOŚ.4210.13.2012.AMA.30 określającej środowiskowe uwarunkowania ... Michał Dworak 868
3 Zawiadomienie GDOŚ o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie odwołania od decyzji RDOŚ Bydgoszczy z dnia 06.06 2013 r., informującej o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla... Aleksander Tomczak 856
4 Zawiadomienie GDOŚ z 06.08.2013r., znak DOOŚ-oaI.4242.11.2013.mko.2, o wydaniu postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia na postanowienie RDOŚ w Łodzi z 13.06.2013r., znak WOOŚ.4242.121.2013.MM.1, umarzającego postępowanie w sprawie ... Michał Dworak 889
5 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 06.08.2013 r. o wydaniu decyzji z dnia 05.08.2013 r. po rozpatrzeniu odwołań od decyzji RDOŚ w Białymstoku z dnia 30.11.2009 r, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej... Michał Dworak 935
6 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 8.07.2013 r., znak: DOOŚ-oaII.4201.2012.PD.5 o wydaniu decyzji z dn. 5.07.2013 r. o uchyleniu decyzji RDOŚ w Białymstoku z dn 21.06.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Michał Dworak 992
7 Zawiadomienie o zmianie terminu rozpatrzenia postanowienia odwoławczego od decyzji RDOŚ. Michał Dworak 1113
8 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 29 marca 2013 r., znak: WOOŚ-II.4202.3.2011.JS, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ... Michał Dworak 880
9 Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy związanej z odwołaniem od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2013 r., znak: WOOŚ.4233.8.2012.ŁCK.9, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia... Michał Dworak 941
10 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05.06. 2013 r., znak: DOOŚ-oaI.4200.3.2012.ADK.14 , informujące strony o nowym terminie zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ... Michał Dworak 1123
11 Zawiadomienie GDOŚ z 03.06.2013r., znak DOOŚ-oaI.4233.52.2012.mko.17, o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Opolu z 03.06.2011r., znak: WOOŚ.4233.2.2011.MD.17, zmieniającej decyzję... Michał Dworak 902
12 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 17.04.2013 r., o wydaniu decyzji z dnia 16.04.2013 umarzającej postępowanie administracyjne ws. odwołania A. Wiszowatego, od decyzji RDOŚ w Białymstoku z dnia 10.12.2012 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla... Aleksander Tomczak 873
13 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 17.04.2013 r., o wydaniu decyzji z dnia 16.04.2013 r., utrzymującej w mocy decyzję RDOŚ w Krakowie z dnia 17.10.2012 r., umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego... Aleksander Tomczak 873
14 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 15.03.2013, znak: DOOŚ-oaII.4203.1.2013.PD.2, o wyznaczeniu nowego terminu do rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Kielcach z dnia 8 listopada 2012 r., znak: WOO-I.4210.7.2012.DB.40. o zmianie decyzji o środowiskowych ... Michał Dworak 916
15 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania odwoławczego (odwołania Kazimierza K. oraz Janusza F.) od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 19.05.2010 r., znak RDOŚ-06-WOO-6650/37-9/09/Sm/kpa, ustalającej środowiskowe ... Michał Dworak 988
16 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 25.01.2013 r. o wydanym postanowieniu GDOŚ z dnia 23.01.2013 r. utrzymującym w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2012 r., znak: WOO-II.4200.11.2011.JC, ... Michał Dworak 962
17 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.02.2012 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ... Michał Dworak 976
18 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 02.11.2012 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Warszawie z dnia 23.03.2012 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie... Michał Dworak 1218
19 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie inwestycji "Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem drogowym przez Wisłę w Toruniu" Aleksander Tomczak 1118
20 Zawiadomienia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie inwestycji polegającej na budowie obwodnicy m. Lubsko od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 289 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 287 Michał Dworak 660
21 Zawiadomienie GDOŚ z 14.09.2012r., znak DOOŚ-oaI.4230.4.2012.mko.8, o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji RDOŚ w Gdańsku z 2008.2010r., znak RDOŚ-22-WOO.6670/14-16/10/ER, o środowiskowych uwarunkowaniach dla prz... Aleksander Tomczak 1129
22 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 13.08.2012 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji RDOŚ w Warszawie z dnia 23.03.2012 r. o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego ... Michał Dworak 1259
23 Zawiadomienie GDOŚ z 30.05.2012r. znak DOOŚ-oa.4233.4.2012.mko.9 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Warszawie z 16.12.2011r. dla przedsięwzięcia polegającego na ubezpieczeniu prawego brzegu rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-... Aleksander Tomczak 1128
24 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25. 05.2012 r., znak: DOOŚ-oa.4210.2.2012.ADK.3, informujące strony i społeczeństwo o wydaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowienia z dnia 23.05.2012 r., znak: ... Michał Dworak 1548
25 Obwieszczenie o postanowieniu z 26.04.2012 r. znak: DOOŚ-IDK.4200.22.2012.ML.1, o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania Stowarzyszenia „Przyjazna i Bezpieczna 7-ka” od decyzji RDOŚ Warszawie dla „Budowy zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między... Aleksander Tomczak 1343
26 Zawiadomienie z dnia 04.04.2012 r. o postanowieniu z dnia 3.04.2012 r., uchylające postanowienie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 5.12.2011 r. o odmowie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.06.2006 r. Aleksander Tomczak 1334
27 Zawiadomienie GDOŚ z 06.04.2012r. DOOŚ-oa.4202.15.2011.AB.28 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Warszawie z 31.10.2011 znak WOOŚ-II.4202.2.2011.TS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie... Aleksander Tomczak 1699
28 Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Opolu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej” Aleksander Tomczak 1332
29 Zawiadomienie GDOŚ z 06.04.2012r. o wydaniu postanowienia GDOŚ z 05.04.2012 r. znak DOOŚ-oa.4242.45.2011.mko.4 umarzającego postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia RDOŚ we Wrocławiu z dnia 30.01.2009 r. ... Aleksander Tomczak 1305
30 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 marca 2012 r. o postanowieniu utrzymującym w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2010 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny... Aleksander Tomczak 1370
31 Zawiadomienia GDOŚ z dn. 14.10.2011 r. o zakończeniu dwóch postępowań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki” Aleksander Tomczak 1422
32 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 06.10.2011 r. informujące o wyznaczeniu na dzień 30.11.2011 r. terminu załatwienia sprawy odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi krajowej nr 78 Aleksander Tomczak 1385
33 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia RDOŚ w Szczecinie z 27.06.2011 r., znak: WST.K.4242.2.18.2010.MC, prostującego z urzędu błędy pisarskie zawarte w postanowieniu z 14.06.2011 r. w sprawie... Aleksander Tomczak 1675
34 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 13.09.2011 r., znak: DOOŚ-idk.4200.10.2011.AŁ.20, że w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji RDOŚ w Olsztynie z dnia 30.07.2010 r., znak: RDOŚ-28-WOOŚ-197/10/jc, o środow. uwarunk. dla przeds. pn. ... Michał Dworak 1196
35 Opłata skarbowa Michał Dworak 1885
36 Zawiadomienia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ... Michał Dworak 807
37 Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Transmisji Danych Operatora AERO 2 Sp. z o.o. RZE22867_Zgłobień" Aleksander Tomczak 1025
38 Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy pn. "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” na dzień 15.03.2011 r. Aleksander Tomczak 1516
39 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dot. przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Goleniów-Słupsk" Aleksander Tomczak 2184
40 Zawiadomienie o decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S11 na odcinku Złotkowo-autostrada A-2 węzeł „Głuchowo”, dot. przebudowy fragmentów linii wysokiego napięcia kolidujących z budową Zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11. 2023
41 Zawiadomienie GDOŚ o wydanym w dniu 15.11.2010r. postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na "modernizacji linii kolejowej E-75 na odcinku Warszawa-Białystok-Sokółka w granicach województwa podlaskiego". 2111
42 Zawiadomienie GDOŚ dot. postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn."Docelowy przebieg DK 15 na odcinku od km ok. 312+356 do km ok. 359+750" termin załatwienia sprawy wyznaczono na 20.01.2010 r. 2063
43 Obwieszczenie o postanowieniu dot. uchybienia terminu odwołania od decyzji RDOŚ we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa DE S-5 na odc. Korzeńsko - węzeł Widawa Wrocław wariant IC z korektą w rejonie miejscowości Psary 2493
44 Gazociąg Północny - tłumaczenia decyzji wydanych przez państwa pochodzenia w sprawie planowanego przedsięwzięcia 2167