sobota, 21 kwietnia 2018, 15:23

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Filtr tytułów 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zamówienie publiczne 32/GDOŚ/2014 na wybór Moderatora w procesie konsultacji oraz komunikacji bezpośredniej związanej z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” (...) Bogusław Sielawa 508
2 Zamówienie publiczne 31/GDOŚ/2014 Organizacja i obsługa pięciu dwudniowych ogólnopolskich spotkań tematycznych w ramach realizacji projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” nr POIS.05.04(...) Bogusław Sielawa 415
3 Zamówienie publiczne nr 19/GDOŚ/2014 na "wykonanie III etapu ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) wytypowanych w (...) Bogusław Sielawa 428
4 Zamówienie publiczne 25/GDOŚ/2014 na wybór Moderatora w procesie konsultacji oraz komunikacji bezpośredniej związanej z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” (...) Bogusław Sielawa 435
5 Zamówienie publiczne nr 29/GDOŚ/2014 na świadczenie usługi w zakresie organizacji i obsługi IV-tej edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju Bogusław Sielawa 530
6 Zamówienie publiczne nr 26/GDOŚ/2014 na przeprowadzenie badań zgodnie z wynikami seminarium biogeograficznego dla gatunków chronionych Bogusław Sielawa 392
7 Zamówienie publiczne nr 23/GDOŚ/2014 na "Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla 4 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001, Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011, Puszcza Goleniowska PLB320012 (...) Bogusław Sielawa 400
8 Zamówienie publiczne 17/GDOŚ/2014 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania opracowania pn.: „Inwentaryzacja stanowisk bobra europejskiego (Castor fiber) na obszarze Polski” Bogusław Sielawa 586
9 Zamówienie publiczne 24/GDOŚ/2014 na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych, w podziale na 2 części, na potrzeby projektu (Natura i Gospodarka - podstawy dialogu) POIŚ.05.04.00-00-266/09 w ramach Programu Operacyjnego (...) Bogusław Sielawa 846
10 Zamówienie publiczne 22/GDOŚ/2014 na Świadczenie gwarancyjnej i pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych, świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz dostawa 1 licencji dla systemu centralnego wydruku Bogusław Sielawa 405
11 Zamówienie publiczne 20/GDOŚ/2014 Wykonanie i dostawa artykułów szkoleniowych i informacyjno promocyjnych na potrzeby projektów realizowanych w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Bogusław Sielawa 618
12 Zamówienie publiczne 21/GDOŚ/2014 na świadczenie, w podziale na cztery części, usługi w zakresie organizacji i obsługi czterech dwudniowych spotkań w Warszawie, Iławie, Łodzi i Ostrołęce dla uczestników Sieci ,,Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” (...) Bogusław Sielawa 788
13 Zamówienie publiczne 15/GDOŚ/2014 Świadczenie usług wsparcia biurowego i merytorycznego w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski” Bogusław Sielawa 895
14 Zamówienie publiczne 10/GDOŚ/2014 na przygotowanie opracowania pt. „Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia” Bogusław Sielawa 570
15 Zamówienie publiczne 16/GDOŚ/2014 na przeprowadzenie badań zgodnie z wynikami seminarium biogeograficznego dla gatunków chronionych Aleksander Tomczak 950
16 Zamówienie publiczne 11/GDOŚ/2014 na świadczenie usług w zakresie przygotowania opracowania pn.: "Weryfikacja stanu zachowania korytarzy ekologicznych, aktualizacja mapy korytarzy ekologicznych oraz wytypowanie miejsc predystynowanych do zalesień" w (...) Bogusław Sielawa 1640
17 Zamówienie publiczne 9/GDOŚ/2014 na realizację zadania pt. „Weryfikacja i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra (...)" Bogusław Sielawa 1961
18 Zamówienie publiczne 13/GDOŚ/2014 na zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników Sieci „Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju” zagranicznej wizyty studyjnej w Niemczech w dniach 23-27 czerwca 2014 roku w ramach projektu „Wsparcie działania sieci (...) Bogusław Sielawa 1294
19 Zamówienie publiczne 12/GDOŚ/2014 na świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzydniowego spotkania warsztatowo-szkoleniowego dla regionalnych konserwatorów przyrody, planistów regionalnych oraz osób zaangażowanych w realizację projektu (...) Bogusław Sielawa 1036
20 Zamówienie publiczne 4/GDOŚ/2014 na świadczenie usług dostępu do internetu, transmisji danych oraz usług wideokonferencyjnych Bogusław Sielawa 997
21 Zamówienie publiczne 8/GDOŚ/2014 na świadczenie, w podziale na cztery części, usług w zakresie organizacji i obsługi konferencji i warsztatów z Ramowej Dyrektywy Wodnej RDW 2000/60/WE w ramach projektu "Wsparcie na działania sieci (...) Bogusław Sielawa 1151
22 Zamówienie publiczne 7/GDOŚ/2014 na wykonanie projektów graficznych i dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu POPT.03.01.00-00-375/13-00 "Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi (...) Bogusław Sielawa 979
23 Zamówienie publiczne 6/GDOŚ/2014 na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z podziałem na 2 części Bogusław Sielawa 1489
24 Zamówienie publiczne 5/GDOŚ/2014 na Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby projektu „Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów” Bogusław Sielawa 723
25 Zamówienie publiczne 56/GDOŚ/2013 na wykonanie wraz z dostawą kalendarzy oraz folderów i broszur w projekcie LIFE10 INF PL 677 pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” finansowanym w ramach Instrumentu Finansowego (...) Bogusław Sielawa 1189
26 Zamówienie publiczne nr 2/GDOŚ/2014 na "Świadczenie usługi sprzątania siedziby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54" Bogusław Sielawa 508
27 Zamówienie publiczne 1/GDOŚ/2014 na "świadczenie usług cateringowych w 2014 roku na potrzeby spotkań organizowanych w ramach działalności Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w ramach projektu „Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych... Bogusław Sielawa 1009
28 Zamówienie publiczne 3/GDOŚ/2014 Świadczenie usług wsparcia administracyjnego i eksperckiego w ramach projektu „Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko” Bogusław Sielawa 1088
29 Zamówienie publiczne 57/GDOŚ/2013 na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla wybranych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Bogusław Sielawa 1673
30 Zamówienie publiczne 55/GDOS/2013 na dostawę 24 dysków twardych do użytkowanej aktualnie w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska macierzy dyskowej. Michał Dworak 718
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3